Regulamin i Polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy, zwany dalej Sklepem, działający pod adresem www.fxware.pl prowadzony jest przez: Justyna Pankowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą FX INWESTYCJE JUSTYNA PANKOWSKA, adres siedziby: ul. Romana Drewsa 2/105 61-606 Poznań, NIP: 9720505388, REGON: 525657653, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@fxware.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą. Miejsce wykonywania działalności: ul. Romana Drewsa 2/105 61-606 Poznań.

 1. Sklep prowadzi sprzedaż licencji na swoje produkty za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Informacje na temat Sklepu zamieszczone są na stronie www.fxware.pl.
 3. Oferta przedstawiona przez Sklep na stronach internetowych nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 4. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 5. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu dla klienta specjalnej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego, które będą służyć zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb. W związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 3) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 6. Klient przed złożeniem zamówienia akceptuje, że uzyska dostęp do specjalnej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego w formie cyfrowej przed upływem terminu odstąpienia od umowy i jest informowany o utracie prawa do odstąpienia od umowy. W związku z tym klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Podstawowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie podczas składania zamówienia odpowiednich danych, na które kupowana jest licencja (imienia i nazwiska / nazwy firmy lub numeru rachunku brokerskiego) oraz adresu e’mail, na który są wysyłane informacje niezbędne do pobrania licencjonowanej wersji oprogramowania lub klucza licencyjnego.
 8. Klucz licencyjny wystawiony na numer rachunku pozwala uruchamiać oprogramowanie wyłącznie na rachunku realnym o numerze podanym przy zakupie licencji.
 9. Klucz licencyjny wystawiony na nazwisko pozwala uruchamiać oprogramowanie na każdym rachunku realnym, do którego jest prawidłowo przypisane po stronie brokera nazwisko podane przy zakupie licencji.
 10. Wymienione w pkt. 7 podawane dane są wykorzystywane wyłącznie do weryfikacji ważności zakupionej licencji i jej dostarczenia do klienta.
 11. Wszystkie podawane ceny są cenami brutto.
 12. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 13. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie.
 14. Płatność za produkt może być dokonywana przez Klienta na rachunek bankowy 82 1090 1359 0000 0001 5444 1904, za pośrednictwem płatności przelewy24.pl lub za pośrednictwem płatności PayPal.
 15. Na życzenie Klienta do zamówienia jest wystawiana faktura.
 16. Klient może złożyć reklamację na zakupiony produkt wysyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@fxware.pl. Reklamacja powinna zawierać dane: nazwa i wersja produktu, na który jest składana reklamacja, dane licencji (imię i nazwisko lub numer rachunku brokerskiego), szczegółowy opis stwierdzonej wady oprogramowania. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Sklepu.
 17. Terminy rozpatrywania reklamacji są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wynoszą standardowo 30 dni kalendarzowych od momentu skutecznego złożenia, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. W szczególności termin rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi wynosi 14 dni kalendarzowych od momentu skutecznego złożenia.
 18. W przypadku uznania reklamacji Sklep zobowiązuje się do przygotowania i udostępnienia klientowi wersji oprogramowania pozbawionej wad w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych liczonych od momentu uznania reklamacji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu oraz jeśli wada dotyczy kluczowej funkcjonalności zakupionego oprogramowania tzn. w stopniu istotnym ogranicza możliwość korzystania z niego zgodnie z opisem i instrukcją, Sklep dokona zwrotu kwoty zapłaconej przez klienta za reklamowany produkt na wskazany przez klienta rachunek bankowy.
 19. Ponieważ produkty, na które sprzedawana jest licencja, służą między innymi do zawierania transakcji na rynkach finansowych lub wspierają takie transakcje, to przed ich użyciem należy być w pełni poinformowanym o ryzyku i kosztach związanych z obrotem na rynkach finansowych, ponieważ jest to możliwie najbardziej ryzykowna forma inwestycji.
 20. FX INWESTYCJE JUSTYNA PANKOWSKA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, czy inne poniesione w wyniku korzystania z produktów, na które sprzedawana jest licencja, nawet jeśli straty wynikają z nieprawidłowego lub nieoczekiwanego działania produktu.
 21. FX INWESTYCJE JUSTYNA PANKOWSKA nie ponosi odpowiedzialności za błędy, przerwy techniczne, brak notowań lub brak dostępu do brokera, u którego używany jest produkt, na który sprzedawana jest licencja.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 23. Podczas składania zamówienia Klient musi zaakceptować regulamin. W przeciwnym wypadku złożenie zamówienie nie jest możliwe.
 24. Akceptując regulamin Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje politykę prywatności zamieszczoną na stronie.
 25. Podmiot prowadzący Sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych od niego niezależnych.
 26. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem www.fxware.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
 27. Podmiot prowadzący Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej.

Polityka prywatności

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej FXWare.pl jest Justyna Pankowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą FX INWESTYCJE JUSTYNA PANKOWSKA, adres siedziby: ul. Romana Drewsa 2/105 61-606 Poznań, NIP: 9720505388, REGON: 525657653, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@fxware.pl, dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą. Miejsce wykonywania działalności: ul. Romana Drewsa 2/105 61-606 Poznań.
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony FXWare.pl w przypadku:
    1. realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
    2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
    3. przesyłania wiadomości e-mail mogących zawierać informacje marketingowe dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora podstawie osobnej zgody wyrażonej przez użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail.
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@fxware.pl.
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. PLIKI „COOKIES”

  1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
  3. W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne i stałe
   1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.